תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש אלה ("ההסכם") חלים על השימוש שלך (כמוגדר להלן) באתר הממוקם ב- http://www.wineboard.co.il  ("האתר"). האתר מסופק בישראל על ידי המועצה לגפן היין בישראל (להלן – "המועצה"). למטרות הסכם זה: (i) "האתר" כולל את כל התוכן והתכונות הזמינות, (ii) "התכונות הזמינות" או "השירותים המדוברים”, המיוחסים, או המוצעים באמצעות האתר (iii) "תוכן", פירושו כל תוכן, לרבות, ללא הגבלה, כל טקסט, סימנים מסחריים, חומר כתוב, קוד מחשב, מראה ותחושה, מראה מסחרי, מידע טכני ופרסומות המופיעים או יוצרים את האתר, (iv) "להשתמש" או "שימוש" משמעו לבקר, להשתתף, להתחבר ולהשתמש באתר, ו (v) "אתה" מתייחס אליך כפרט והישות הרשומה על ידך כ"שם העסק" בתהליך הגדרת החשבון.

1. בעלות ושימוש מותר באתר ובתוכן.
המועצה, מורשים מטעמה, או צד שלישי כלשהו הם הבעלים של כל התוכן. תוכן זה מוגן בישראל ומדינות אחרות תחת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים בינלאומיים. כל שימוש בלתי מורשה על ידך של תוכן זה עלול לחשוף אותך לתביעות אזרחיות או פליליות.

2. הצהרות.
הנך מסכים ומאשר כי: (i) האתר והתוכן ישמשו למטרות מידע בלבד (ii) באמצעות השימוש באתר, כולל ללא הגבלה, צפייה בכל תוכן, הנך עלול להיות חשוף, לתוכן שאינו מדויק, מטעה, פוגע או מעורר התנגדות בדרך אחרת, (iii) הנך חייב להעריך ולשאת בכל הסיכונים הקשורים בשימושך או הסתמכותך על כל תוכן, וכן (iv) המועצה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא ולא משנה מה הנסיבות לכל תוכן או  אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מהשימוש שלך בכל תוכן שהוא.

3. תחולת מדיניות הפרטיות.
כל מידע שתספק או יאסף בכל דרך אחרת בהקשר עם השימוש שלך באתר, לרבות, אך ללא הגבלה, מידע מחשבון האתר שלך, כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר שולבו בהסכם זה על דרך ההפניה.

4. תחולת "תנאים אחרים”.
בנוסף להסכם זה, תנאים נוספים או שונים  ("תנאים נוספים"), עשויים לחול בהקשר עם סוגים מסוימים של "תכונות זמינות" או "תוכן" (כמוגדר בפתיח להסכם זה). במידת הצורך, "תנאים נוספים" אלה יקבעו כמפורט (i) היכן מותרת לך גישה אל תכונות זמינות / תוכן מסוג זה, או (ii) קישור סמוך למקום שבו מותרת לך גישה לתכונות הזמינות / תוכן מסוג זה. אנא קרא בעיון את כל התנאים הנוספים, לפי העניין, בטרם הגישה והשימוש בתכונות הזמינות / תוכן מסוג זה. תנאים נוספים אלה הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה על דרך ההפניה. במקרה והסכם זה מתנגש עם התנאים האחרים, "תנאים אחרים" יקבע ביחס לנושא שבו תנאים אחרים חלים.

5. תגובות.
במידה ותספק תגובות ו/או הערות ו/או רעיונות (להלן – "תגובות") דרך האתר או בפנייה לבעלי תפקידים במועצה דרך האתר, הנך מסכים ומאשר כי
(א) תגובה לא תיחשב חסויה או קניינית, (ב) המועצה ו/או מי מטעמה  לא מחויבת לשמור חסיון על התגובות , ו (ג) ל- המועצה תהיה זכות בלתי מוגבלת, בלתי חוזרת, כלל עולמית, ללא תמלוגים להשתמש, לתקשר, לשכפל, לפרסם, להציג, להפיץ, ולנצל תגובות בכל דרך שתבחר.

6. שימור זכויות.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת (i) לדחות כל בקשה ליצירת חשבון, (ii) לבטל את החשבון המנוי שלך לאתר, (iii) לעדכן, להתערב, להגביל, להשעות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את האתר או כל מנוי לאתר, כולו או חלקו, לרבות, אך לא רק, כפי שתמצא לנכון המועצה לצרכי תחזוקה שדרוגים וכדומה, כדי לשמור על האתר או כדי לעמוד בדרישות החוק הישים. המועצה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי עבור כל מקרה עדכון, השעיה, ניתוק, חוסר המשכיות כזה או אחר של האתר או מנוי לאתר ו/או מנוי לניוזלטר.

7. הגבלות על השימוש שלך באתר.
אתה חייב לציית לחוק בכל זמן השימוש באתר. בנוסף, אינך יכול בזמן השימוש באתר:

 • לבקש, או בכל דרך אחרת לנסות להשיג או לשמור, מידע אישי, ססמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע של משתמשים אחרים;
 • לבצע גישה או להשתמש בחשבון של אדם אחר;
 • להסוות את המקור של תגובה כלשהי;
 • לשנות, למסגר, או ליצור תמונת מראה של תכנים;
 • ליצור קישור עמוק לאתר  על ידי-עקיפת דף הבית של האתר;
 • להשתמש בכל סוג של כריית נתונים, רובוטים או כלי דומה של חילוץ ואיסוף הנתונים   בהקשר עם האתר;
 • לעכב, לשבש, או בכל דרך אחרת למנוע ממישהו שימוש או גישה לאתר או לקטוע כל חווית משתמש של משתמש באתר, לרבות אך לא רק לפעול באופן כלשהו המשבש בזמן אמת פעילות של משתמשים או פריצה או השחתת חלק כלשהו של האתר;
 • להפריע או לשבש את האתר, או את השרתים או חיבורי רשת אל האתר;
 • לא לציית לכל דרישה, הליך, מדיניות, או תקנה של הרשתות המחוברות אל האתר;
 • לשנות, להתאים, להעניק רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע פיתוח לאחור (reverse engineering), לבצע הידור לאחור (decompile)  או לפרק חלק כלשהו של האתר;
 • לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו), לכל פרסום, למערכות אחרות או רשתות המחוברות לאתר, או כל שרת בהקשר אליהם;
 • להשתמש באתר בכוונה או שלא בכוונה להפר כל חוק מקומי, חוק המדינה, לאומי או בינלאומי או תקנה;

לספק תמיכה חומרית או משאבים (או להסתיר או להסוות את האופי, המיקום, המקור או הבעלות של התמיכה החומרית או המשאבים) לכל ארגון (ים) המוגדר ע"י ממשלת ישראל כארגון טרור זר.

8. עדכונים ושינויים.
המועצה רשאי לשנות הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לתנאי השימוש כפי שיפורסמו מפעם לפעם ויהיו בתוקף. עליך לבדוק את תנאי השימוש בכל פעם שאתה משתמש באתר כדי לבדוק אם נעשו שינויים.

9.ייצוגים נוספים והתחייבויות.
הנך מצהיר ומתחייב כי: (א) אתה בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה, (ב) כל המידע שנמסר על ידך באמצעות השימוש שלך באתר, לרבות, ללא הגבלה, יהיה נכון, מדויק ושלם בזמן הזנתו במערכת.

10. אי נטילת אחריות בגין שימוש בשירות.
באשר לאתר, במידה המרבית המותרת על פי החוק, המועצה מתנערת מכל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה או הפרה מסוימת. המועצה אינה מייצגת או אחראית לגבי כל התוכן והתכונות הזמינות באתר.
הנך נושא בכל האחריות והסיכון הקשורות לשימוש שלך באתר, לרבות, אך לא רק, השימוש שלך בתכנים ובתכונות הזמינות. המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק למערכת המחשב שלך או לאובדן נתונים כתוצאה מהשימוש באתר.

11. הגבלת אחריות.
המועצה אינה  אחראית על פי כל הנחה שהיא (לרבות רשלנות) בגין נזקים מקריים, תוצאתיים, עקיפים, אבדן רווחים מיוחדים או נזקים עונשיים או קנסות או פיצויים הנובעים מהגישה או השימוש שלך באתר, לרבות, אך לא רק, שימוש בתכנים והתכונות הזמינות, גם אם המועצה קיבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאמור.
המועצה לא תשא באחריות בגין ירידה או עיכוב בביצוע חובותיה הנובעים מכל מצב מעבר לשליטתה הסבירה, לרבות אך לא רק לפעילות ממשלתית המכוונת כנגד המועצה, מעשי טרור ו/או פריצה של האקרים לאתר, רעידת אדמה, שריפה, שיטפון או כל כוח עליון, תנאי עבודה, הפסקות חשמל, או הפרעות האינטרנט.

12. שיפוי.
הנך מסכים להגן, לשפות ולמנוע נזק מהמועצה,שותפיה ו / או מי מטעמה ו/או  מנהליהם, הדירקטורים, השותפים, בעלי המניות שלה, זכיינים ועובדים (באופן מצטבר "משופי המועצה") כנגד כל תביעה, תביעות, פעילויות, התחייבויות, הפסדים, הוצאות, נזקים ועלויות, כולל אך לא רק שכר טרחת עורך דין זה אשר, בכל עת, נובעים או מתייחסים לשימוש (א) שלך באתר, לרבות, אך לא רק השימוש שלך בתוכן ובתכונות הזמינות, או (ב) כל הפרה מצדך של המצגים וההתחייבויות המפורטים בהסכם זה.
הנך האחראי הבלעדי לכל הפעילויות הנעשות על ידך או על ידי מי שמשתמש בחשבוך.

13. צור קשר.
עבור כל שאלות הסוגיות העולות על פי הסכם זה, אנא השתמש בפרטי הקשר הבאים:
דואר אלקטרוני: mali@wineboard.co.il
טלפון: 03-5614416 

14. קישורים.
האתר עשוי להציג קישורים לאתרי אינטרנט או משאבים אחרים ממומנים על ידי צד שלישי (אתרי צד ג' אילו ידועים כ- "אתרים מקושרים"). גישה לאתרים מקושרים היא על אחריותך בלבד. אתרים מקושרים אילו עלולים לא להיות זמינים בכל עת או עשויים להכיל תוכן שקרי, מעליב, לא מדוייק, לא שלם, או לא מעודכן. המועצה אינה תומכת, מאשרת או מספקת אחריות מכל סוג שהוא, לאתרים המקושרים (וכל האתרים שאליהם הם מקושרים). באחריותך לבדוק את האתרים המקושרים  לפני שליחת מידע לאתרים אילו או לפני שאתה מאפשר לילדים לבקר באתרים אלו.

15. שונות
א. אם סעיף / הוראה כלשהי של הסכם זה יתברר כבלתי חוקי, בטל, או מכל סיבה שהיא בלתי ניתן לאכיפה, סעיף זו יחשב כבר הפרדה ולא ישפיע על התוקף ואפשרות האכיפה של שאר הסעיפים / הוראות בהסכם.
ב. כל תביעה או מחלוקת הנובעים או הקשורים בהסכם זה יהיה כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בית  משפט השלום בפתח-תקווה, או בית משפט מחוזי מרכז, לפי העניין. אתה מסכים בזאת  לסמכות השיפוט של בית משפט זה.
ג. אינך יכול להשתמש, או לייצא מחדש את החומרים באתר או כל העתק או עיבוד תוך הפרת חוקים או תקנות החלים לרבות וללא הגבלה לחוקים ולתקנות היצוא של ישראל.
ד. הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בינך לבין המועצה בהקשר לשימוש שלך באתר וגובר על כל הסכם אחר בינך לבין המועצה ביחס לנשוא הסכם זה.
ה. כל אחד מהצדדים מחוייב לבצע את חלקו בהסכם זה על פי כל החוקים, תקנות והצווים המקומיים והבינלאומיים.  הסכם זה אינו יוצר כל נאמנות, ספקי שירות או חברות אחרת בינך לבין המועצה לצורך סיוע בתחזוקת האתר. הסכם זה אינו יוצר כל קשר של שותפות, סוכנות וסוכן או מערכת יחסים דומה. בהקשר המתאים, המקשר יכלול את המפריד, כלשהוא יכלול כל, היחיד יכלול את הרבים, ולהיפך. כותרות הסעיפים בהסכם זה הן מטעמי נוחות בלבד ואין להם השפעה משפטית או חוזית. חלק מהסעיפים ימשיכו להתקיים גם לאחר סיומו או ביטולו של הסכם זה, בהתאם לעניין ולהקשר.
ו. כל הזכויות וההתחייבויות על פי הסכם אינן ניתנות להעברה או להקצאה על ידך ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה.