מידע מקצועי ומאמרים

שתלנות

מיזם חוסן בוטריוספריה חקר הגורמים הפתוגנים המעורבים ופיתוח

דוח מסכם למיזם חוסן משתלות 10012019

שמיטה

הנחיות טיפול בכרם היתר מכירה

היבט גידולי בשמיטה 2008

2015 דפון השבתת כרם יין בשמיטה

דפון השבתת כרם יין בשמיטה מעודכן יוני 2021

שיטות זמירה לשנת השמיטה

פיזיולוגיה של הגפן

שיפור השליטה על איכות אשכול ורמת היבול בגפן באזורי גידול מבכירים באמצעות הבנת הגורמים

שיפור איכות הפיגמנטציה לענבי מאכל ויין

פיתוח ממשק בכרם גפן ליין להגדלת פוריות הכרם, הקטנת תשומות

מיזם לאיתור ופיתוח תחליפי ציאנאמיד חומצי לשבירת תרדמה בגפן

לימוד השפעת מערכת השורשים והנצר על מטבוליזם של פרי הגפן

השפעת כנות מרסנות על קברנה סוביניון

השפעת הכנה על מדדי צימוח ואיכות יין בקברנה סוביניון ומרלו

ברור המקור לשונות בין זני גפן בתגובה לג'יברלין

בידוד ואיפיון של גנים הקשורים בקליטה של מנות צינון ובהפעלת המנגנון לשחרור מתרדמה של פקעי

אפיון הורמון חדש בגפן ובחינת השפעתו על תהליכי התפתחות בגפן

אינטרקציה כנה רוכב בגפן- אנליזה גנומית ומטבולומית להבנת הבסיס הביוכימי לשונות

ניהול עשביה

תכשירי עשבייה 2019

שיפור הדברת עשבים רעים בכרמי יין במהלך הגידול ופיתוח אמצעים

ממשק לטיפול עשביה 2020

הדברת עשבים רעים בכרמי יין - דוח סיכום המחקר 2011-13

אפיון ואופטימיזציה של אמצעי הדברת עשבים כימיים ולא כימיים בכרם יין , ופיתוח ממשקי

השקיה

בחינת מודל השקיה לזן מרלו בכרם חולדה

פיתוח ממשק השקיה לצמצום ירידה במשקל הגרגר לקראת

דוקטורט ישי נצר-מודל השקיה לכרמים עם זמינות מים נמוכה

דוקטורט שראל מוניץ-פיתוח מקדם גידול בעזרת ליזימטרים

יישום מודל ההשקיה ביתיר

מיפוי המערכת ההידראולית של הגפן

עבודת גמר דרור דותן- יישום השקיה מיטבית לזני ין שונים

עבודת גמר דניאל מינץ- פיתוח מודל השקיה לזנים לבנים

עבודת גמר יאיר היאט- השפעת עקות יובש על פיזיולוגיה

עבודת גמר יחזקאל הראש- השפעת תדירות השקיה על הזן מרלו

עבודת גמר עידן בהט- השפעת רשתות צל על מדדי מים ויבול

עבודת גמר עינת אלבויים- השפעת עקות מים על הפרופיל הארומטי בזנים לבנים

עבודת גמר שונמית וולברג- השפעת משק המים על פיזיולוגיה

עבודת גמר שראל מוניץ- פיתוח מודל שקיה על בסיס מקדמי גידול ומטאורולוגיה

עומר קראין - ממשק השקיה לקראת בציר בזנים אדומים - דוח סיכום מחקר - 2019

פיתוח מודל השקיה לענבי יין בהר

שימוש בדנרומטרים לבקרת השקיה

הזנה

שימוש בפסולת יקב לשימור ושיפור פוריות הקרקע בכרמי יין וכתחליף לכבול במצע הגידול

השפעת הדישון האשלגני בכרם יין

אגרוטכני

בחינת זמירת שריגים ככלי לדילול פרי ולשיפור איכות יינות אדומים

בחינת ההשפעה של שיטות זמירה ועיצוב על איכות הענבים והיין

פיתוח מדדים לחילון רצוי בזנים לבנים ואדומים ככלי שימושי למיכון העבודה

אמיר סריג - השוואת קלונים של הזן קברנה סוביניון

בחינת ההשפעה של עיתוי דילול שריגים ואשכולות על איכות הענבים בזן שיראז

בחינת ההשפעה של שיטות זמירה ועיצוב על איכות הענבים והיין

בחינת כנות גפן מרסנות בכרם יין - חלק א

דגשים לקראת עונת הזמירה

דוח סיכום בחירת קלונים מיובאים שלזני גפן יין

השפעת מועדי בציר על פוריות הגפן

זמירה בכרם יין

כנות הגפן

מיכל אקרמן - השפעת כנות בזנים קברנה סוביניון ומרלו

נעה סימן טוב - השפעת חילון על הנגיעות ברקבונות ועל איכות היין בזנים סוביניון לבן וויונייה

פיתוח מדדים לחילון רצוי בזנים לבנים ואדומים ככלי שימושי למיכון העבודה

עלון הנוטע השפעת חילון

עמידות כנות לנמטודות בכרם יין

זני ענבי היין

עבודת גמר ידידיה סוויד- זמירה לאחר לבלוב בזן מלבק

הגנת הצומח

וירוסים

ניתוח מרחבי של מחלת קיפול העלים והשפעת כנימה קמחית

ניקוי גפנים מוירוסים ושיטות זיהוי

מיזם הפחתת נזקי וירוסים בכרמי יין

בדיקת מיני הקמחיות בכרמים

בחינת תכשירים לקטילת גפנים לפני עקירה

דוח מיזם וירוס סופי

ההשפעה של וירוס קיפול העלים 2 על מאפייני היבול

השפעת דילולי שריגים ופרי על מאפיני היבול בגפנים נגועות בוירוס קע 3

השפעת השקיה על ההתבטאות של וירוס קע 3

ישי רושנסקי - השפעת השקיה על ההתבטאות של מחלת קיפול העלים בכרם

רותם נלביצקי - בחינת ההשפעה של התבטאות מחלת קיפול העלים על מדדים פיזיולוגיים של הגפן

תמר סוקולסקי - מחלת קיפול העלים בכרם אפידמיולוגיה

מזיקים​

שימוש בשמרים סימביונטיים להפחתת נזקי קמחיות בגפן

הדברת קימחון הגפן בכרמי יין 2013

הגדרת פוטנציאל הנזק של קומפלקס המזיקים המכונה הציקדה

אקרית הפקעים של הגפן סכום רש

סכום אקריות 2007

מחלות

התפתחות מחלת הבוטריוספריה בכרמי גפן יין ממצאים ראשוניים

הדברת זרוע מתה

עמידות לסטרובילורינים בקימחון עלון הנוטע

מאמר הדברת אסקה בכרם ורד נאור עלון הנוטע

חילון מוקדם בגפן ופיתוח עמידות למחלות נוף

הדברת רקבונות בענבי יין 2007

דוח מסכם שונות גנטית קמחון

פיתוח שיטה מולקולרית לזיהוי פטריות קומפלקס האסקה בגפנים בישראל

צהבון

שימוש בשיח אברהם להקטנת וקטור הצהבון-דוח מסכם

שימוש בצמחי מלכודת להקטנת הוקטור לצהבון

השפעת יישום קומפוסט על ביטוי צהבון בגפן יין

גישה חדשה לדיכוי מחלת הצהבון בגפן עי ביטוי נוגדנים ספציפיים

גישה חדשה לדיכוי מחלת הצהבון עי נוגדנים

עלון הנוטע - סקר פיטופלסמה וצמחי מקור אפשריים

מאמר הבראה מצהבון עלון הנוטע

דוח סופי צמחי מלכודת

השפעה של יישום קומפוסט על התבטאות מחלות צהבון

השפעת כנות על נזקי פיטופלסמה בענבי יין - דוח למדען הראשי

דפי שה"מ

מעבר בצרות בין חלקות כרם 21

עקירת כרם אוקטובר 23

זמירה ינואר 2024

התמודדות עם מחלת פירס-דף המלצות מוכן להפצה

תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים בישראל לשנת 2024

מחלת פירס (קסיללה)

Almeida Israel I 2022

Almeida Israel II 2022

פיזור גאוגרפי בכרם-נועה מעוז

צחי דוד - סקר ארצי

רקפת ומאור - וקטורים

תרצה - קשר תסמינים בדיקות

מחלת פירס 2021

אופיר בהר - קסיללה בישראל

אחר

פיתוח כלים להקטנת השונות בכרם והעלאת איכות יין

מונחי גפן בעבר וכיום

זני גפן קדומים