חומרי ריבוי

נהלים

תקן שתיל ירוק

פרוטוקול חומר ריבוי גפן 2019 - הקמה, תחזוקה וגידול של בית גרעין יסוד וחלקות אם

פרוטוקול גידול בית גרעין

נוהל ניקוי גפן

נוהל הקמת חלקת ריבוי 2020

מפתח לבדיקת נגעים בגפן לשנת 2021.22

נוהל חומר ריבוי ומשתלות גפן מאי 2022

מידע זנים וקלונים

סוביניון בלאן

שנין בלאן

קברנה פרנק

קברנה סוביניון

דרום אפריקה

רשימת משתלות וזנים
2022-23

אישורי מכירה לחלקות אם

זנים מאושרים גפן 2023

אישור חומר ריבוי גפן לשנת 2022 - המשך

אישור חומר ריבוי גפן לשנת 2022

אישור חומר ריבוי רמהג 2021

אישורי חומר ריבוי גפן 26.1.2021 1-

אישורי חומרי ריבוי גפן - המשך 04.02.21

רשימת זני גפן המאושרים לשנת 2020